• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH HÀ

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2022
Đã tiếp nhận

44451 hồ sơ

Đã xử lý

42855 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

3687

Hồ sơ đã xử lý

3578

100.0 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

4805

Hồ sơ đã xử lý

4433

100.0 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

4236

Hồ sơ đã xử lý

3893

100.0 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

3356

Hồ sơ đã xử lý

3101

100.0 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

3472

Hồ sơ đã xử lý

3174

100.0 % đúng hạn
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

358

Hồ sơ đã xử lý

260

100.0 % đúng hạn
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Huyện Thạch Hà 1009 6285 4877 0 100.00% 125 0 2010 282
UBND Thị trấn Thạch Hà 1 2198 2198 0 100.00% 1 0 0 0
UBND Xã Đỉnh Bàn 0 1536 1515 0 100.00% 21 0 0 0
UBND Xã Lưu Vĩnh Sơn 1 2820 2821 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Nam Điền 0 1624 1624 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Ngọc Sơn 0 1170 1164 0 100.00% 6 0 0 0
UBND Xã Tân Lâm Hương 0 4707 4706 0 100.00% 1 0 0 0
UBND Xã Thạch Đài 0 1588 1588 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Thạch Hải 4 1040 1043 0 100.00% 1 0 0 0
UBND Xã Thạch Hội 0 1116 1116 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Thạch Kênh 1 1706 1706 1 99.94% 0 0 0 0
UBND Xã Thạch Khê 0 1611 1611 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Thạch Lạc 0 1326 1324 0 100.00% 2 0 0 0
UBND Xã Thạch Liên 1 1640 1637 0 100.00% 4 0 0 0
UBND Xã Thạch Long 1 1824 1822 0 100.00% 3 0 0 0
UBND Xã Thạch Ngọc 3 1691 1685 0 100.00% 9 0 0 0
UBND Xã Thạch Sơn 0 993 993 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Thạch Thắng 3 669 670 0 100.00% 2 0 0 0
UBND Xã Thạch Trị 0 1779 1779 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Thạch Văn 5 1170 1173 1 99.91% 1 0 0 0
UBND Xã Thạch Xuân 1 1198 1196 0 100.00% 2 1 0 0
UBND Xã Tượng Sơn 1 1538 1539 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Việt Tiến 0 3222 3222 0 100.00% 0 0 0 0
-- Tổng -- 1031 44451 43009 2 100.00% 178 1 2010 282
Top