Đến tháng 5 UBND Huyện Thạch Hà đã giải quyết
99.92%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
12:00:00 19/05/2022)