Đến tháng 8 UBND Huyện Thạch Hà đã giải quyết
99.57%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
12:00:00 11/08/2020)