Đến tháng 6 UBND Huyện Thạch Hà đã giải quyết
99.91%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
12:00:00 01/06/2023)