Đến tháng 10 UBND Huyện Thạch Hà đã giải quyết
100.00%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
12:00:00 06/10/2022)